می توانی بیشتر انتظار داشته باشی اما کمتر پرداخت کنی

امروز جمعه 26 مهر 1398

يخچال فريزر دوقلو دوو مدل D2LRF-0020 MW 0020MW

0 نظر / نوشتن نظر

از 0 رای

رنگ:
124ماه انتخاب سرويس
کارت هدیه 5.000.000 ریال
ناموجود

  ویژگی‌های محصول

 • نمودار مصرف انرژی: +A
 • آّبسردکن (آب شهری ): دارد
 • یخساز اتوماتیک آب شهری: دارد
موارد بیشتر
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک : ایــن ســامانه مجهــز بــه سنســورهای کنتــرل دمایــی اســت کــه دمــا را داخــل و بیــرون یخچــال تشــخیص داده و بـه سـامانه کنتـرل دیجیتـال منتقـل میکنـد. ایـن سـامانه دادههـا را تحلیـل کـرده و بـه کمپرسـور منتقل میکند. کمپرسـور با عملکرد بهینه سـرمایش مـورد نیـاز را تأمیـن میکنـد. بـا اسـتفاده از سـامانه هوشـمند الکترونیـک کنتـرل دمـا، میـوه و سـبزیجات و مـواد پروتئینـی بـرای مـدت طوالنیتـری تـازه، سـالم و پرطـراوت میمانـد.
*
با سامانه یخساز اتوماتیک همراه با فیلتر تصویه واقعی انتقال یخساز به داخل در و افزایش10% فضای داخل فریزر عــاوه بــر ایــن اســتفاده از دو مخــزن ذخیــره یــخ بــا افزایــش 50درصـدی ظرفیـت ذخیـره سـازی، هـر زمـان از شـبانه روز خیالتـان را از بابــت ذخیــره یــخ آســوده خواهدکــرد
*
داراي آبسردكن متصــل بــه آب شــهر همــراه بــا فیلتــر قدرتمنــد، نوشــیدن آب خنــک وگــوارا را در هــر زمــان بــرای شــما مهیــا
ســاخته  اســت.
*
سامانه گردش هوای چند گانه: ایـن سـامانه موجـب سـرمایش یکسـان و بهینـه در تمــام فضــای یخچــال و فریــزر مــی شــود، در نتیجــه مــواد غذایــی داخــل یخچــال تازگــی و طــراوت اولیــه خــود را حفــظ مــی کنــد.

مشخصات فنی يخچال فريزر دوقلو دوو مدل D2LRF-0020 MW

مشخصات فنی

 • نمودار مصرف انرژی
  +A
 • قفل کودک
  ندارد

مشخصات محصول

 • ارتفاع
  180 ميلي متر
 • عمق
  660 میلی متر
 • پهنا
  60 میلی متر
 • صفحه نمایش
  دارد
 • زنگ هشدار باز بودن درب
  دارد
 • وزن
  110 کیلوگرم

مشخصات یخچال

 • تعداد کشو یخچال
  2 عدد
 • آّبسردکن (آب شهری )
  دارد
 • تعداد طبقات داخل یخچال
  4 عدد
 • لامپ داخل یخچال
  دارد
 • بدون برفک
  بله

مشخصات فریزر

 • تعداد کشو فریزر
  5 عدد
 • تعداد طبقات داخل فریزر
  2 عدد
 • یخساز اتوماتیک آب شهری
  دارد
 • بدون برفک
  بله

ثبت نظر

( نظر خود درباره این محصول را ثبت نمایید )

هر چی که مي خواهيد ! پشت درب تحویل بگیرید.

طراحی و توسعه : نونگار پردازش